Organisatie & Informatie

Het is mogelijk om onze afgevaardigden uw vraagstelling vrijblijvend voor te leggen, maar hierbij is het van belang dat u uw casus schriftelijk aan ons voorlegt. U kunt hiervoor het contactformulier onder uw verzoek, aan de rechterzijde van deze pagina, hanteren maar ook een e-mail of brief zenden.

Wij zullen uitsluitend verzoeken in behandeling nemen indien u uw identiteit bij ons bekend maakt. Dit is conform de wet- en regelgevingen, maar ons inziens vooral uit veiligheid voor alle betrokkenen. Een rechercheur neemt uitsluitend legitieme verzoeken in behandeling en zal bepalen of een wettelijke grondslag voor onderzoek bestaat en dit aan u kenbaar maken, waarna een verdere intake in gang kan worden gezet. Uiteraard worden alle verzoeken en aangeleverde (persoons- en of bedrijfs)gegevens volledig / strikt vertrouwelijk behandeld.

Verder treft u hieronder informatie over onze organisatie en verwijzingen naar andere instanties.

 • Voor het verlenen van particuliere recherchediensten beschikt onze organisatie over de in Nederland wettelijke verplichte POB- vergunning, welke is uitgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid: POB 1001. De afkorting POB staat voor Particulier Onderzoeksbureau.

 • Voor het uitwisselen van kennis op het gebied van onderzoek, wijzigingen in wetten en regels maar ook om als collectief aanspreekpunt voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid te fungeren, zijn wij vanaf de oprichting van onze organisatie in 2005 actief verbonden aan de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus BPOB (voorheen: Detective Society).

 • Door een jaarlijks terugkerende audit binnen onze organisatie, welke wordt afgenomen door afgevaardigden van de onafhankelijke doch branchegerelateerde Stichting N’Lloyd, zijn wij inmiddels reeds vele jaren in het bezit van het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau. Binnen Stichting N’lloyd en bij de BPOB is DMK bekend onder Keurmerknummer: BPOB-011.

 • Een onderbouwing van de persoonsgegevensverwerking door rechercheurs van DMK is gegeven aan en goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te ’s-Gravenhage. Toestemming is wettelijk verplicht en DMK is in het Meldingenregister bekend onder registratienummer: 1293717.

 • Ons doel van de persoonsgegevensverwerking

  DMK Recherche is een particulier recherchebureau met een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In opdracht van officiële derden verrichten onze rechercheurs onderzoeken met een gerechtvaardigd belang naar feiten en omstandigheden, gedragingen alsmede naar situaties van en rondom personen en organisaties binnen en buiten Nederland.

  Informatie over onze verzameling van gegevens

  Onze rechercheurs doen zelfstandig onderzoek binnen openbare bronnen en discreet in de omgeving van personen en organisaties ter verkrijging van relevante informatie voor het doel. Afhankelijk van de redenen voor onderzoek en het te behalen doel wordt ook de persoon zelf bij het onderzoek betrokken om bijvoorbeeld aan een interview te worden onderworpen.

  Informatie over onze verwerking van gegevens

  Na afronding van het onderzoek wordt door de betrokken rechercheur een vertrouwelijk rapport van bevindingen opgemaakt waarin niet alleen meer informatie dan noodzakelijk voor het gestelde doel zal worden weergegeven, maar ook een verslag van het eventuele interview met de betrokkene(n), waarna deze aan de opdrachtgever wordt geleverd.

  Geheimhouding

  DMK Recherche hanteert te allen tijde een strikte geheimhouding. Verzamelde informatie en het opgemaakte rapport zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de persoon zelf aan andere derden kenbaar worden gemaakt dan de betreffende opdrachtgever. Met onze opdrachtgevers bestaan afspraken dat ook zij niet tot doorlevering over zullen gaan, mits dit noodzakelijk is voor de uitoefening van een recht en of om de rechtsgeldige constateringen en bevindingen bijvoorbeeld als een wettig bewijsmiddel in een gerechtelijke procedure te kunnen gebruiken.

  Beveiliging van persoonsgegevens

  De door ons gehanteerde (digitale) systemen zijn maximaal beveiligd en zijn in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Communicatie en verzending geschiedt door middel van nauwkeurig versleutelde verbindingen en goed beveiligde (digitale) systemen.

  Bewaartermijn

  Afhankelijk van het soort gegevens en de wijze van verwerking hanteert DMK een bewaartermijn van minimaal één jaar en maximaal vijf jaren na afronding van het onderzoek.

  Uw privacy rechten

  U heeft het recht op inzage in de gegevens die wij over uw persoon hebben verwerkt.

  Het kan zijn dat uw gegevens in combinatie met gegevens van andere personen in een rapportage zijn verwerkt, waardoor levering van het rapport de persoonlijke levenssfeer van andere personen kan aantasten en of derden in gevaar kan brengen en dit dan ook niet tot de mogelijkheden behoort. Wij zullen dit te allen tijde nauwgezet beoordelen.

  Daarbij heeft u het recht op correctie of verwijdering. U kunt correctie of verwijdering van ons verlangen, echter dient u bij een correctie (logischerwijs) wel aan te tonen dat hetgeen onze rechercheur heeft vastgelegd feitelijk onjuist is door de werkelijkheid aan te tonen.

  Bij een verzoek om verwijdering zullen wij – gezien onze specifieke bewijstechnische functie – ook rekening houden met het doel en de belangen van onze opdrachtgever.

  Als u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering bij onze organisatie wilt indienen, dan kunt u ons hiertoe een schriftelijk verzoek doen onder vermelding van uw volledige identiteit, waaronder naam, geboortedatum en adresgegevens. U ontvangt zo spoedig als mogelijk een ontvangstbevestiging en wij zullen uw verzoek binnen vier weken behandelen.

  DMK Recherche
  T.a.v. afdeling Privacy
  Postbus 1184
  2260 BD LEIDSCHENDAM

  Klachtenregeling

  Bent u het niet eens met de zienswijzen, aanleveringen of beslissingen van onze organisatie op het verzoek tot uw recht op inzage in uw (persoons)gegevens, uw verzoek voor correctie of verwijdering, dan kunt u een bezwaarschrift indienen en zal de beslissing op basis van de door u aangegeven argumenten door onze organisatie worden herzien. U ontvangt spoedig een ontvangstbevestiging
  en wij zullen uw bezwaar binnen zes weken behandelen.

  Gemachtigde

  U kunt ook iemand anders namens u laten communiceren met onze organisatie. Deze persoon dient
  u schriftelijk te machtigen. Deze machtiging dient niet alleen voorzien te zijn van een handtekening van u en de gemachtigde, maar ook moet vermeld worden waarvoor u diegene machtigt.

  De machtiging dient u samen met uw verzoek of bezwaarschrift naar ons te verzenden.

  Inhoud van uw Bezwaarschrift

  Om goed te kunnen beoordelen of uw bezwaar gegrond is, dient u tenminste de volgende informatie aan te leveren:

  • het DMK dossiernummer (RA);
  • uw naam en adresgegevens;
  • de datum waarop u uw bezwaarschrift heeft opgemaakt;
  • kopieën van onze eerdere reactie en geleverde documentatie;
  • waarom u het niet eens bent met onze zienswijzen, aanleveringen of beslissingen;
  • uw handtekening.
  Ons besluit op uw Bezwaarschrift

  Mocht u het nog altijd niet eens zijn met onze reactie en actie(s) op uw Bezwaarschift, dan kunt u
  zich wenden tot de Nederlandse toezichthouder op verwerking van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze organisatie heeft de persoonsgegevensverwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en DMK is geregistreerd in het Meldingsregister onder nummer: 1293717.

  Het is dan ook raadzaam om in uw schrijven ons meldingsnummer te vermelden, zodat men uw verzoek tot beoordeling eenvoudig aan onze organisatie kan koppelen. Wij adviseren u om direct tot volledige levering van alle correspondentie tussen u en onze organisatie over te gaan, zodat de Autoriteit Persoonsgegevens volledig inzage heeft en spoediger tot een zienswijze en oordeel kan komen. U kunt uw verzoek tot beoordeling verzenden naar:

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  2509 AJ ‘S-GRAVENHAGE

 • Het Nederlandse hoofdkantoor van onze organisatie is geregistreerd in het handelsregister van
  de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 51727331. Stichting Grootschalige Opsporing Vermiste Personen (GOVP) is ook in het Nederlandse handelsregister bekend onder: 56272758.

ap_logo
stichting_nlloyd
logo_rechtspraak
ssl_logo
logo_fraudehelpdesk
logo_knb
logo_nova
Staatscourant-logo
Meld Misdaad Anoniem
korpscheftaken_den_haag-transparant
Logo DMK Recherche

Uw verzoek voorleggen

Netherlands

DMK Recherche & Advies BV
Postbus 1184
2260 BD Leidschendam
Holland / The Netherlands

United-Kingdom
Germany
Spain

© Copyright DMK Recherche 2005 – 2019