Werkwijze

DMK hanteert een heldere werkwijze conform de Nederlandse wet- en regelgevingen. Het inschakelen van een recherchebureau is een belangrijke beslissing die u vrijwel zeker niet elke dag neemt. Een gedegen advies van deskundige en ervaren rechercheurs omtrent de (on)mogelijkheden is hierbij belangrijk, maar nog belangrijker is om op voorhand duidelijk te hebben wat de mogelijke consequenties en de uitkomsten van het onderzoek kunnen zijn.

Hieronder is in een stappenplan aangegeven wat u op welk moment van ons kunt verwachten.

 • Middels een e-mail of brief stelt u DMK op de hoogte van uw interesse naar onze diensten. Belangrijk is dat hieruit uw identiteit en contactgegevens blijken, maar ook wat de redenen van uw verzoek zijn en wat uw relatie tot de te onderzoeken persoon en of onderneming is. Ook is het belangrijk om in dit bericht de gewenste wijze van communiceren aan te geven. Immers kan het zo zijn dat iemand in uw omgeving niet(s) van uw verzoeken mag weten.

  Uitsluitend op basis van deze informatie kunnen wij beoordelen of onze rechercheurs u van dienst mogen en kunnen zijn binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgevingen.

  Uiteraard behandelen wij alle informatie strikt vertrouwelijk. Ondoorzichtige opdrachten en opdrachten met een dubieus karakter en of verband houdend met criminele activiteiten door u als opdrachtgever of aan u verbonden derden, zullen niet in behandeling worden genomen.

 • Nadat de rechtmatigheid van uw verzoek en de exacte mogelijkheden door ons rechercheteam zijn bepaald, zullen wij op de door u aangegeven wijze contact met u zoeken om allereerst telefonisch aan te geven wat de uitkomsten uit de eerste analyse(s) zijn en of wij u van dienst kunnen zijn.

  Verder zullen wij aangeven wat de eventuele gevolgen / consequenties van onze inschakeling kunnen zijn en zal op basis van ervaringen een ruwe kosteninschatting aan u worden medegedeeld. Indien wij u van dienst kunnen zijn, heeft u aanvullend de mogelijkheid om vrijblijvend vragen te stellen.

  Indien u besluit om onderzoek te laten doen, dan zal op basis van de casus en uw situatie worden bezien of een persoonlijk overleg verstandig is en wordt alsdan een persoonlijke afspraak op een nader te bepalen locatie gepland. Hierbij zal ook over de inhoud van de overeenkomst worden gesproken.

 • Op basis van alle aangeleverde en of besproken informatie zal DMK een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening schrijven, welke onder meer is voorzien van een (verkort) plan van aanpak, een kostenraming en voorwaarden. Dit voorstel zal op de door u aangegeven wijze worden aangeleverd. Eventuele vragen kunnen worden voorgelegd en beantwoord en eventuele verzoeken voor wijzigingen of aanvullingen zullen na akkoord worden verwerkt.

  Als u akkoord bent ondertekend u een exemplaar retour naar ons kantoor, waarna wij na ontvangst het (voor)onderzoek onder de afgesproken voorwaarden zullen aanvangen.

 • Logischerwijs bent u uiterst nieuwsgierig naar de bevindingen gedurende het onderzoek. De aangewezen onderzoekleider zal u regelmatig op de hoogte houden van de bevindingen, maar een uiteindelijke schriftelijk rapport volgt te allen tijde na sluiting van het onderzoek.

  Het kan zijn dat u binnen een (gerechtelijke) procedure wordt bijgestaan door een derde, bijvoorbeeld door een raadsman of -vrouw, die u vertegenwoordigd in een rechtbank en of bij minnelijke onderhandelingen. Logischerwijs werken wij op uw verzoek graag samen met een door u aangewezen persoon om de resultaten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de procedure en om te zorgen dat met onze bewijzen de werkelijkheid kan worden aangetoond.

 • Indien samen met u en of uw advocaat / adviseur is bepaald dat voldoende bewijzen in handen zijn om het onderzoek af te kunnen ronden, dan zal door een betrokken rechercheur worden aangevangen met het opstellen van de uiteindelijke rapportage, voorzien van de bevindingen uit het bureau- en of (voor)onderzoek en een verslag van de observant(en). Hierin zullen ook – indien aanwezig – getuigenverklaringen en relevante foto’s en overig beeldmateriaal afkomstig van video’s en of andere mediums worden verwerkt.

  Na afronding zal de uiteindelijke rapportage met u en of uw advocaat / adviseur worden besproken. Dit vrijwel altijd binnen een persoonlijk overleg, zodat helder kan worden gecommuniceerd.

BPOB Keurmerk - Stichting N'Lloyd
ap_logo
Logo DMK Recherche

Benader mij


Hoofdkantoor Europa / Nederland
+31 (0)70 – 327 73 73
+31 (0)70 – 444 22 62
contact@dmkrecherche.nl